Ngô


Ngô CBOT

Hàng hóa giao dch

Ngô CBOT

Mã hàng hóa

ZCE

Đ ln hp đng

5000 giạ / Lot 

Đơn v yết giá

cent / giạ

Thi gian giao dch

Thứ 2 - Thứ 6: 
• Phiên 1:
08:00 - 20:45
• Phiên 2: 21:30 - 02:20 (ngày hôm sau)

Bước giá

0.25 cent / giạ

Tháng đáo hn

Tháng 3, 5, 7, 9, 12

Ngày đăng ký giao nhn

Ngày làm việc thứ 5 trước ngày thông báo đầu tiên

Ngày thông báo đu tiên

Ngày làm việc cuối cùng của tháng liền trước tháng đáo hạn

Ngày giao dch cui cùng

Ngày làm việc trước ngày 15 của tháng đáo hạn

Ký qu

Theo quy định của MXV

Gii hn v thế

Theo quy định của MXV

Biên đ giá

Giới hạn giá ban đầu

Giới hạn giá mở rộng

$0.25/giạ

$0.40/giạ

Phương thc thanh toán

Giao nhận vật chất

Tiêu chun cht lượng

Ngô hạt vàng loại 1, loại 2, loại 3

 

Theo quy định của sản phẩm Ngô CBOT giao dịch trên Sở giao dịch hàng hóa CBOT.

Ngô được chấp nhận giao dịch là ngô loại 1, ngô loại 2, ngô loại 3 đáp ứng những tiêu chuẩn được mô tả ở bảng dưới:

Phân loại

Trọng lượng thử nghiệm tối thiểu trong 1 giạ

Độ ẩm tối đa

Tỷ lệ tối đa số hạt vỡ và hạt ngoại lai

Số hạt hư tối đa

Hạt hư do nhiệt

Loại 1

56 pound

14%

2.00%

3.00%

0.10%

Loại 2

54 pound

15.50%

3.00%

5.00%

0.20%

Loại 3

52 pound

17.50%

4.00%

7.00%

0.50%


Các sản phẩm khác
MXV đang giao dịch rất nhiều sản phẩm mà Việt Nam đang có thế mạnh về xuất nhập khẩu trên thế giới