MC KÝ QU GIAO DCH HP ĐNG K HN TIÊU CHUN HÀNG HÓA

TI S GIAO DCH HÀNG HÓA VIT NAM

   

STT

Tên hàng hóa

Mã giao dch

Nhóm hàng hóa

S giao dch nước ngoài liên thông

Mc ký qu ban đu
 / H
p đng

1

Ngô

ZCE

Nông sn

CBOT

25,608,000

VND

2

Ngô mini

XC

Nông sn

CBOT

5,121,600

VND

3

Đu tương

ZSE

Nông sn

CBOT

50,959,920

VND

4

Đu tương mini

XB

Nông sn

CBOT

10,196,640

VND

5

Du đu tương

ZLE

Nông sn

CBOT

14,480,160

VND

6

Khô đu tương

ZME

Nông sn

CBOT

33,802,560

VND

7

Lúa mỳ

ZWA

Nông sn

CBOT

37,131,600

VND

8

Lúa mỳ mini

XW

Nông sn

CBOT

7,426,320

VND

9

Cà phê Robusta

LRC

Nguyên liu Công nghip

ICE EU

22,022,880

VND

10

Cà phê Arabica

KCE

Nguyên liu Công nghip

ICE US

76,824,000

VND

11

Cacao

CCE

Nguyên liu Công nghip

ICE US

48,655,200

VND

12

Đường

SBE

Nguyên liu Công nghip

ICE US

24,374,160

VND

13

Bông sợi

CTE

Nguyên liu Công nghip

ICE US

67,861,200

VND

14

Cao su RSS3

TRU

Nguyên liu Công nghip

TOCOM

11,000,000

VND

15

Cao su TSR20

ZFT

Nguyên liu Công nghip

SGX

14,084,400

VND

16

Bạch kim

PLE

Kim loại

NYMEX

64,020,000

VND

17

Bạc

SIE

Kim loại

COMEX

125,479,200

VND

18

Đồng

CPE

Kim loại

COMEX

69,141,600

VND

19

Quặng sắt

FEF

Kim loại

SGX

25,608,000

VND

(Ban hành kèm theo Quyết đnh s 123/QĐ/MXV ngày 30 tháng 09 năm 2019)