sở giao dịch
hàng hóa việt nam

Khóa học

QĐ CẤP CHỨNG NHẬN TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ MÔI GIỚI HÀNG HÓA KHÓA 20

Trung tâm Nghiên cứu & Đào tạo - Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) trân trọng thông báo Quyết định số 486/QĐ/TGĐ-MXV ngày 01/10/2021 về việc cấp Chứng nhận hoàn thành chương trình Tập huấn nghiệp vụ Môi giới hàng hóa chuyên nghiệp khóa 20.

Chi tiết danh sách được cấp Chứng nhận, vui lòng tham khảo Quyết định dưới đây.