sở giao dịch
hàng hóa việt nam

Ký quỹ

MỨC KÝ QUỸ GIAO DỊCH HỢP ĐỒNG KỲ HẠN TIÊU CHUẨN HÀNG HÓA
TẠI SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA VIỆT NAM

 
STT Hàng hóa Mã hàng hóa Nhóm hàng hóa Sở giao dịch nước ngoài liên thông Mức ký quỹ ban đầu / hợp đồng
1 Bạc mini MQI Kim loại COMEX 132,924,000 VNĐ
2 Đồng mini MQC Kim loại COMEX 55,968,000 VNĐ
3 Bạc micro SIL Kim loại COMEX 53,169,600 VNĐ
4 Đồng micro MHG Kim loại COMEX 11,193,600 VNĐ
5 Nhôm COMEX ALI Kim loại COMEX 61,564,800 VNĐ
6 Dầu Brent mini BM Năng lượng ICESG 19,995,840 VNĐ
7 Thép phế liệu LME SSC Kim loại LME 10,939,200 VNĐ
8 Thép thanh vằn LME SSR Kim loại LME 13,737,600 VNĐ
9 Thép cuộn cán nóng LME LHC Kim loại LME 17,553,600 VNĐ
10 Khí tự nhiên mini NQG Năng lượng NYMEX 18,596,640 VNĐ
11 Dầu thô WTI micro MCLE Năng lượng NYMEX 17,222,880 VNĐ
12 Đồng CPE Kim loại COMEX 111,936,000 VNĐ
13 Bạc SIE Kim loại COMEX 265,848,000 VNĐ
14 Chì LME LEDZ Kim loại LME 92,220,000 VNĐ
15 Đồng LME LDKZ Kim loại LME 343,440,000 VNĐ
16 Kẽm LME LZHZ Kim loại LME 144,372,000 VNĐ
17 Nhôm LME LALZ Kim loại LME 137,376,000 VNĐ
18 Niken LME LNIZ Kim loại LME 457,920,000 VNĐ
19 Thiếc LME LTIZ Kim loại LME 437,568,000 VNĐ
20 Bạch kim PLE Kim loại NYMEX 69,960,000 VNĐ
21 Quặng sắt FEF Kim loại SGX 33,580,800 VNĐ
22 Dầu Brent QO Năng lượng ICEEU 164,266,080 VNĐ
23 Dầu ít lưu huỳnh QP Năng lượng ICEEU 157,092,000 VNĐ
24 Dầu WTI mini NQM Năng lượng NYMEX 86,139,840 VNĐ
25 Dầu WTI CLE Năng lượng NYMEX 172,254,240 VNĐ
26 Khí tự nhiên NGE Năng lượng NYMEX 74,361,120 VNĐ
27 Xăng pha chế RBE Năng lượng NYMEX 197,872,320 VNĐ
28 Dầu cọ thô MPO Nguyên liệu công nghiệp BMDX 37,506,000 VNĐ
29 Đường trắng QW Nguyên liệu công nghiệp ICEEU 62,964,000 VNĐ
30 Cà phê Robusta LRC Nguyên liệu công nghiệp ICEEU 75,836,640 VNĐ
31 Ca cao CCE Nguyên liệu công nghiệp ICEUS 247,098,720 VNĐ
32 Đường 11 SBE Nguyên liệu công nghiệp ICEUS 56,425,920 VNĐ
33 Bông CTE Nguyên liệu công nghiệp ICEUS 83,952,000 VNĐ
34 Cà phê Arabica KCE Nguyên liệu công nghiệp ICEUS 167,904,000 VNĐ
35 Cao su RSS3 TRU Nguyên liệu công nghiệp OSE 19,622,500 VNĐ
36 Cao su TSR20 ZFT Nguyên liệu công nghiệp SGX 13,992,000 VNĐ
37 Ngô ZCE Nông sản CBOT 36,379,200 VNĐ
38 Đậu tương ZSE Nông sản CBOT 67,161,600 VNĐ
39 Khô đậu tương ZME Nông sản CBOT 53,169,600 VNĐ
40 Dầu đậu tương ZLE Nông sản CBOT 50,371,200 VNĐ
41 Lúa mì ZWA Nông sản CBOT 65,762,400 VNĐ
42 Ngô mini XC Nông sản CBOT 7,275,840 VNĐ
43 Đậu tương mini XB Nông sản CBOT 13,432,320 VNĐ
44 Lúa mì mini XW Nông sản CBOT 13,152,480 VNĐ
45 Gạo thô ZRE Nông sản CBOT 33,580,800 VNĐ
46 Lúa mì Kansas KWE Nông sản CBOT 61,564,800 VNĐ

(Ban hành theo Quyết định số 306QĐ/TGĐ-MXV ngày 12/4/2024 và Quyết định số 246QĐ/TGĐ-MXV ngày 01/4/2024)