sở giao dịch
hàng hóa việt nam

Dịch vụ

Đối tác phần mềm uy tín trên thế giới, cung cấp công cụ giao dịch hiện đại, chuẩn xác, thân thiện với người dùng. 


Trang bị kiến thức và đồng hành cùng nhà đầu tư trong việc tiếp cận thông tin thị trường. 


Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo thuộc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam có vai trò tổ chức thực hiện: Các hoạt động nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dướng kiến thức về lĩnh vực giao dịch hàng hóa thông qua Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam, thị trường giao dịch hàng hóa và thị trường giao dịch hàng hóa vật c