sở giao dịch
hàng hóa việt nam

Bảng phí thành viên

01. Phí "Đăng ký thành viên"


- Thành viên Kinh doanh : 150.000.000 VNĐ (Một trăm năm mươi triệu đồng)

- Thành viên Môi giới : 50.000.000 VNĐ (Năm mươi triệu đồng)

02. Phí "Thường niên"


- Thành viên Kinh doanh : 50.000.000 VNĐ/năm (Năm mươi triệu đồng)

- Thành viên Môi giới : 20.000.000 VNĐ/năm (Hai mươi triệu đồng)

03. Phí kết nối dữ liệu theo Sở Giao dịch liên thông


Theo quy định giao dịch và thu phí kết nối dữ liệu của các Sở Giao dịch hàng hóa trên thế giới. Sở Giao dịch hàng hóa áp dụng thu phí kết nối dữ liệu cho các Thành viên Kinh doanh.