sở giao dịch
hàng hóa việt nam

Nông sản

Tổng quan thị trường

Giá nông sản và kim loại thế giới ngày 10/08/2020

Giá nông sản và kim loại thế giới ngày 07/08/2020

Giá nông sản và kim loại thế giới ngày 06/08/2020

Giá nông sản và kim loại thế giới ngày 05/08/2020

Giá nông sản và kim loại thế giới ngày 04/08/2020

Giá nông sản và kim loại thế giới ngày 03/08/2020

Giá nông sản và kim loại thế giới ngày 31/07/2020

Giá nông sản và kim loại thế giới ngày 30/07/2020