sở giao dịch
hàng hóa việt nam

Thủ tục đăng ký

I/ Thủ tục đăng ký trở thành Thành viên của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV)


Thương nhân muốn trở thành Thành viên của MXV phải nộp đầy đủ hồ sơ đăng ký làm Thành viên hợp lệ theo quy định của MXV, bao gồm: 

 1. Đăng ký làm Thành viên (mẫu đăng ký);

 2. Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh, Thành phố cấp;

 3. Báo cáo kiểm toán vốn chủ sở hữu hoặc báo cáo tài chính kiểm toán;

 4. Văn bản cam kết tuân thủ nghĩa vụ (mẫu cam kết TVKD/TVMG);

 5. Phương án, kế hoạch kinh doanh của Thành viên, cam kết doanh số tối thiểu sau 6 tháng, 12 tháng kể từ khi hoạt động;

 6. Lý lịch tư pháp của Người đại diện theo pháp luật và Kế toán trưởng;

 7. Bản sao hợp lệ Giấy tờ pháp lý cá nhân của người đại diện theo pháp luật, Kế toán trưởng;

 8. Bản sao quyết định bổ nhiệm và Hợp đồng lao động của Kế toán trưởng;

 9. Bản sao Điều lệ công ty;

 10. Phiếu kê khai thông tin Ban điều hành và danh sách cổ đông, Thành viên góp vốn sở hữu từ 5% vốn điều lệ trở lên (mẫu kê khai);

 11. Nghị quyết, Quyết định của Đại Hội đồng cổ đông/Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên hoặc Chủ sở hữu về việc tham gia làm Thành viên của MXV;

 12. Hợp đồng thuê trụ sở hoặc tài liệu khác chứng minh có quyền sử dụng để làm trụ sở chính;

 13. Danh sách các nhân viên nghiệp vụ được phép thực hiện hoạt động giao dịch hàng hóa;

 14. Các yêu cầu khác của Sở Giao dịch (nếu có).

- Trường hợp các tài liệu, hồ sơ của thành viên Hội đồng quản trị (Hội đồng thành viên), Ban Giám đốc (Ban Tổng Giám đốc) hoặc người hành nghề của công ty thành viên viết bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch và chứng thực ra tiếng Việt bởi tổ chức có chức năng dịch thuật theo quy định của pháp luật Việt Nam.

- Hồ sơ, tài liệu theo quy định được lập thành một (01) bản gốc kèm theo tệp thông tin điện tử. Bộ hồ sơ gốc được nộp trực tiếp tại MXV hoặc gửi qua đường bưu điện.

- Trường hợp hồ sơ đăng ký thành viên Không đầy đủ, hợp lệ, công ty thành viên phải bổ sung, hoàn thiện hồ sơ trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày MXV có yêu cầu bằng văn bản. Sau thời hạn trên, nếu công ty thành viên không bổ sung, hoàn thiện đầy đủ hồ sơ, hồ sơ đã gửi MXV trước đó mặc nhiên không còn giá trị.

- Việc bổ sung hồ sơ sửa đổi không được quá 3 lần.

Vui lòng tham khảo Quy chế Thành viên của MXV để biết thêm chi tiết

II/ Quyền và Nghĩa vụ của Thành viên


NỘI DUNG THÀNH VIÊN KINH DOANH (TVKD)  THÀNH VIÊN MÔI GIỚI    (TVMG)
Điều kiện cấp phép Doanh nghiệp  
Vốn điều lệ tối thiểu 75 tỷ VND Vốn điều lệ tối thiểu 5 tỷ VND
Tối thiểu 5 nhân sự có chứng chỉ hành nghề Tối thiểu 3 nhân sự có chứng chỉ hành nghề
Hoạt động nghiệp vụ Tự doanh

Môi giới

Nhận ủy thác giao dịch hàng hóa
Môi giới
Quyền Hưởng phí giao dịch Hưởng thù lao môi giới 
Nhận tiền ký quỹ của Khách hàng
Nghĩa vụ Tuân theo các quy định của Pháp luật và MXV  
Nộp phí: Thành viên, Thường niên, Cơ sở dữ liệu Nộp phí: Thành viên, Thường niên
Ký hợp đồng với Khách hàng Ký hợp đồng với Thành viên Kinh doanh
Đầu mối liên hệ với Khách hàng trong quá trình giao dịch  
Lưu trữ, kiểm soát các chứng từ liên quan đến giao dịch
Nộp tiền ký quỹ của Khách hàng cho MXV
Phân quyền trên Hệ thống giao dịch Mở tài khoản cho TVMG + Khách hàng Chỉ xem được Khách hàng mình quản lý    
Phân quyền cho TVMG
Lập lệnh nộp/rút tiền
Thiết lập hạn mức cho Môi giới
Thiết lập phí giao dịch cho Khách hàng
Sản phẩm giao dịch Được lựa chọn sản phẩm trên MXV Phụ thuộc vào TVKD
Đào tạo & Truyền thông Tham gia các khóa đào tạo, hội thảo do MXV tổ chức
Nếu tự tổ chức hội thảo, MXV sẽ cử chuyên gia đến thuyết trình
Được MXV công bố danh sách Thành viên trên các phương tiện thông tin đại chúng