sở giao dịch
hàng hóa việt nam

Văn bản do MXV ban hành

Quyết định ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam

Số hiệu:
656/QĐ/TGĐ-MXV

Cơ quan ban hành:
Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam

Ngày ban hành:
07/12/2021

Thông báo Nghỉ giao dịch mặt hàng Dầu cọ thô tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam ngày phiên 03/12/2021

Số hiệu:
645/TB/MXV

Cơ quan ban hành:
Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam

Ngày ban hành:
02/12/2021

Quyết định ban hành mức ký quỹ khi giao dịch liên kỳ hạn mặt hàng Dầu thô tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam

Số hiệu:
644/QĐ/TGĐ-MXV

Cơ quan ban hành:
Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam

Ngày ban hành:
01/12/2021

Quyết định ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa Kim loại LME tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam

Số hiệu:
636/QĐ/TGĐ-MXV

Cơ quan ban hành:
Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam

Ngày ban hành:
26/11/2021

Quyết định ban hành mức ký quỹ giao dịch liên hàng hóa tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam

Số hiệu:
628/QĐ/TGĐ-MXV

Cơ quan ban hành:
Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam

Ngày ban hành:
23/11/2021

Quyết định ban hành mức ký quỹ khi giao dịch liên kỳ hạn mặt hàng Nông sản tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam

Số hiệu:
626/QĐ/TGĐ-MXV

Cơ quan ban hành:
Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam

Ngày ban hành:
22/11/2021

Thông báo Nghỉ giao dịch một số mặt hàng tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam ngày phiên 25-26/11/2021

Số hiệu:
619/TB/MXV

Cơ quan ban hành:
Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam

Ngày ban hành:
18/11/2021

Thông báo Nghỉ giao dịch một số mặt hàng tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam ngày phiên 23/11/2021

Số hiệu:
612/TB/MXV

Cơ quan ban hành:
Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam

Ngày ban hành:
17/11/2021

Quyết định Giao nhận hàng vật chất khi đến hạn trong giao dịch Hợp đồng Kỳ hạn tiêu chuẩn các sản phẩm Dầu WTI micro, Khí tự nhiên mini, Dầu Brent mini tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam

Số hiệu:
611/QĐ/TGĐ-MXV

Cơ quan ban hành:
Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam

Ngày ban hành:
17/11/2021

Quyết định về việc Giao dịch sản phẩm Dầu thô WTI micro; Khí tự nhiên mini thuộc Sở Giao dịch hàng hóa NYMEX, Dầu thô Brent mini thuộc Sở Giao dịch hàng hóa ICE Singapore tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam

Số hiệu:
609/QĐ/TGĐ-MXV

Cơ quan ban hành:
Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam

Ngày ban hành:
17/11/2021