sở giao dịch
hàng hóa việt nam

Văn bản do MXV ban hành

Quyết định Giao nhận hàng vật chất khi đến hạn trong giao dịch Hợp đồng Kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hóa tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam

Số hiệu:
461/QĐ/TGĐ-MXV

Cơ quan ban hành:
Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam

Ngày ban hành:
15/09/2021

Quyết định ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam

Số hiệu:
458/QĐ/TGĐ-MXV

Cơ quan ban hành:
Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam

Ngày ban hành:
14/09/2021

Thông báo nghỉ giao dịch một số mặt hàng tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam ngày phiên 6, 20, 23 tháng 9/2021

Số hiệu:
453/TB/MXV

Cơ quan ban hành:
Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam

Ngày ban hành:
13/09/2021

Quyết định ban hành mức ký quỹ khi giao dịch liên kỳ hạn mặt hàng Dầu thô tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam

Số hiệu:
452/QĐ/TGĐ-MXV

Cơ quan ban hành:
Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam

Ngày ban hành:
10/09/2021

Quyết định ban hành mức ký quỹ khi giao dịch liên kỳ hạn mặt hàng Nông sản tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam

Số hiệu:
450/QĐ/TGĐ-MXV

Cơ quan ban hành:
Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam

Ngày ban hành:
10/09/2021

Quyết định ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa Kim loại LME tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam

Số hiệu:
442/QĐ/TGĐ-MXV

Cơ quan ban hành:
Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam

Ngày ban hành:
06/09/2021

Thông báo nghỉ giao dịch một số mặt hàng tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam ngày phiên 06.09.2021

Số hiệu:
430/TB/MXV

Cơ quan ban hành:
Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam

Ngày ban hành:
30/08/2021

Quyết định ban hành mức ký quỹ khi giao dịch liên kỳ hạn mặt hàng Cà phê tại Sở giao dịch Hàng hóa Việt Nam

Số hiệu:
424/QĐ/TGĐ-MXV

Cơ quan ban hành:
Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam

Ngày ban hành:
27/08/2021

Thông báo nghỉ giao dịch một số mặt hàng tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam ngày phiên giao dịch 30,31/08/2021

Số hiệu:
409/TB/MXV

Cơ quan ban hành:
Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam

Ngày ban hành:
23/08/2021

Thông báo nghỉ giao dịch một số mặt hàng tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam ngày phiên 09-10/08/2021

Số hiệu:
369/TB/MXV

Cơ quan ban hành:
Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam

Ngày ban hành:
02/08/2021