sở giao dịch
hàng hóa việt nam

Văn bản do MXV ban hành

Thông báo nghỉ giao dịch một số mặt hàng tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam ngày phiên 28.11.2022

Số hiệu:
884/TB/TGĐ-MXV

Cơ quan ban hành:
Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam

Ngày ban hành:
25/11/2022

Quyết định ban hành mức ký quỹ khi giao dịch liên kỳ hạn mặt hàng Cà phê tại Sở giao dịch Hàng hóa Việt Nam

Số hiệu:
883/QĐ/TGĐ-MXV

Cơ quan ban hành:
Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam

Ngày ban hành:
24/11/2022

Quyết định ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam

Số hiệu:
882/QĐ/TGĐ-MXV

Cơ quan ban hành:
Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam

Ngày ban hành:
24/11/2022

Thông báo nghỉ giao dịch một số mặt hàng tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam ngày phiên 24-25/11/2022

Số hiệu:
878/QĐ/TGĐ-MXV

Cơ quan ban hành:
Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam

Ngày ban hành:
21/11/2022

Quyết định ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa Kim loại LME tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam

Số hiệu:
877/QĐ/TGĐ-MXV

Cơ quan ban hành:
Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam

Ngày ban hành:
18/11/2022

Quyết định ban hành mức ký quỹ khi giao dịch liên kỳ hạn mặt hàng Dầu thô tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam

Số hiệu:
854/QĐ/TGĐ-MXV

Cơ quan ban hành:
Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam

Ngày ban hành:
08/11/2022

Ban hành Quy chế Thành viên của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam

Số hiệu:
851/QĐ/TGĐ-MXV

Cơ quan ban hành:
Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam

Ngày ban hành:
07/11/2022

Quyết định ban hành mức ký quỹ khi giao dịch liên kỳ hạn mặt hàng Nông sản tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam

Số hiệu:
848/QĐ/TGĐ-MXV

Cơ quan ban hành:
Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam

Ngày ban hành:
04/11/2022

Quyết định thay đổi thời gian giao dịch của Hợp đồng Kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hóa tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam

Số hiệu:
816/QĐ/TGĐ-MXV

Cơ quan ban hành:
Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam

Ngày ban hành:
27/10/2022

Quyết định thay đổi biên độ giá giao dịch của Hợp đồng Kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hóa tại Sở Giao dịch Hàng Hóa Việt Nam

Số hiệu:
815/QĐ/TGĐ-MXV

Cơ quan ban hành:
Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam

Ngày ban hành:
27/10/2022