sở giao dịch
hàng hóa việt nam

Văn bản do MXV ban hành

Quyết định ban hành mức ký quỹ khi giao dịch liên kỳ hạn mặt hàng Dầu thô tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam

Số hiệu:
585/QĐ/TGĐ-MXV

Cơ quan ban hành:
Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam

Ngày ban hành:
09/08/2022

Thông báo nghỉ giao dịch một số mặt hàng tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam ngày phiên 09,11/08/2022

Số hiệu:
580/TB/TGĐ-MXV

Cơ quan ban hành:
Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam

Ngày ban hành:
05/08/2022

Quyết định ban hành mức ký quỹ khi giao dịch liên kỳ hạn mặt hàng Nông sản tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam

Số hiệu:
579/QĐ/TGĐ-MXV

Cơ quan ban hành:
Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam

Ngày ban hành:
05/08/2022

Quyết định ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam

Số hiệu:
578/QĐ/TGĐ-MXV

Cơ quan ban hành:
Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam

Ngày ban hành:
05/08/2022

Quyết định ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa Kim loại LME tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam

Số hiệu:
577/QĐ/TGĐ-MXV

Cơ quan ban hành:
Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam

Ngày ban hành:
03/08/2022

Quyết định ban hành mức ký quỹ khi giao dịch liên kỳ hạn mặt hàng Cà phê tại Sở giao dịch Hàng hóa Việt Nam

Số hiệu:
564/QĐ/TGĐ-MXV

Cơ quan ban hành:
Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam

Ngày ban hành:
29/07/2022

Quyết định về việc Đóng vị thế mở khi đến ngày đáo hạn của Hợp đồng Kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hoá tại Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam

Số hiệu:
466/QĐ/TGĐ-MXV

Cơ quan ban hành:
Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam

Ngày ban hành:
30/06/2022

Quyết định Giao dịch sản phẩm Bạc mini, Đồng mini, Bạc micro, Đồng micro thuộc Sở Giao dịch hàng hóa COMEX tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam

Số hiệu:
464/QĐ/TGĐ-MXV

Cơ quan ban hành:
Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam

Ngày ban hành:
30/06/2022

Ban hành Bộ Quy định xử lý vi phạm Thành viên của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam

Số hiệu:
408/QĐ/TGĐ-MXV

Cơ quan ban hành:
Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam

Ngày ban hành:
06/06/2022

Ban hành Quy chế Thành viên của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam

Số hiệu:
402/QĐ/TGĐ-MXV

Cơ quan ban hành:
Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam

Ngày ban hành:
01/06/2022