sở giao dịch
hàng hóa việt nam

Văn bản quy phạm pháp luật

Văn bản hợp nhất năm 2018 các Nghị định hướng dẫn Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa do Bộ Công Thương ban hành

Số hiệu:
15/VBHN-BCT

Cơ quan ban hành:
Bộ Công Thương

Ngày ban hành:
04/07/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2006/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2006 của Chính Phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch Hàng hóa

Số hiệu:
51/2018/NĐ-CP

Cơ quan ban hành:
Chính Phủ

Ngày ban hành:
09/04/2018

Quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá qua Sở Giao dịch Hàng hóa

Số hiệu:
158/2006/NĐ-CP

Cơ quan ban hành:
Chính phủ

Ngày ban hành:
28/12/2006