sở giao dịch
hàng hóa việt nam

Hàng hóa

Các dòng sản phẩm giao dịch tại MXV đều là sản phẩm thế mạnh và có nhu cầu đầu tư lớn tại thị trường Việt nam.