sở giao dịch
hàng hóa việt nam

Nghiên cứu và Đào tạo

Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo thuộc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam có vai trò tổ chức thực hiện: Các hoạt động nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dướng kiến thức về lĩnh vực giao dịch hàng hóa thông qua Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam, thị trường giao dịch hàng hóa và thị trường giao dịch hàng hóa vật chất; Cung cấp dịch vụ, tư vấn về đào tạo, bồi dưỡng liên quan đến lĩnh vực giao dịch hàng hóa, thị trường giao dịch hàng hóa và thị trường giao dịch hàng hóa vật chất cho tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, và các kiến thức về thị trường tài chính có liên quan.

Trung tâm Nghiên cứu và đào tạo có chức năng, nhiệm vụ chính như sau:

1.    Nghiên cứu khoa học;

2.    Đào tạo, cấp và quản lý chứng chỉ hành nghề về giao dịch hàng hóa;

3.    Cung cấp thông tin, tài liệu về thị trường giao dịch hàng hóa;

4.    Tổ chức các chương trình đào tạo, hội thảo khác của MXV và theo nhu cầu của xã hội;

5.    Hợp tác với các trường đại học, các cơ sở nghiên cứu, đào tạo trong và ngoài nước trong hoạt động nghiên cứu, đào tạo bồi dưỡng kiến thức về giao dịch hàng hóa.

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam với vai trò là đơn vị tổ chức thị trường tập trung duy nhất hiện nay, nhận thức được tầm quan trọng của đào tạo; đã và đang không ngừng thực hiện rất nhiều nghiệp vụ đào tạo cho thị trường cả nước.