sở giao dịch
hàng hóa việt nam

Thời gian giao dịch

STT Mã hàng hóa Tên hàng hóa Nhóm hàng hóa Sở giao dịch nước ngoài liên thông Thời gian giao dịch
1 ZCE Ngô Nông sản CBOT Thứ 2 - Thứ 6
- Phiên 1: 07:00 - 19:45
- Phiên 2: 20:30 - 01:20
(ngày hôm sau)
2 XC Ngô mini Nông sản CBOT Thứ 2 - Thứ 6:
• Phiên 1: 07:00 - 19:45
• Phiên 2: 20:30 - 01:20
(ngày hôm sau)
3 ZME Khô đậu tương Nông sản CBOT Thứ 2 - Thứ 6: 
• Phiên 1: 07:00 - 19:45
• Phiên 2: 20:30 - 01:20
(ngày hôm sau)
4 ZLE Dầu đậu tương Nông sản CBOT Thứ 2 - Thứ 6: 
• Phiên 1: 07:00 - 19:45
• Phiên 2: 20:30 - 01:20
(ngày hôm sau)
5 ZWA Lúa mì Nông sản CBOT Thứ 2 - Thứ 6: 
• Phiên 1: 07:00 - 19:45
• Phiên 2: 20:30 - 01:20 (ngày hôm sau)
6 XW Lúa mì mini Nông sản CBOT Thứ 2 - Thứ 6: 
• Phiên 1: 07:00 - 19:45
• Phiên 2: 20:30 - 01:20 (ngày hôm sau)
7 ZSE Đậu tương Nông sản CBOT Thứ 2 - Thứ 6: 
• Phiên 1: 07:00 - 19:45
• Phiên 2: 20:30 - 01:20 (ngày hôm sau)
8 XB Đậu tương mini Nông sản CBOT Thứ 2 - Thứ 6: 
• Phiên 1: 07:00 - 19:45
• Phiên 2: 20:30 - 01:20 (ngày hôm sau)
9 ZRE Gạo thô Nông sản CBOT Thứ 2 - Thứ 6
- Phiên 1: 07:00 - 09:00
- Phiên 2: 20:30 - 01:20 (ngày hôm sau)
10 KWE Lúa mì Kansas Nông sản CBOT Thứ 2 - Thứ 6: 
• Phiên 1: 07:00 - 19:45
• Phiên 2: 20:30 - 01:20
(ngày hôm sau)
11 KCE Cà phê Arabica Nguyên liệu công nghiệp ICEUS Thứ 2 – Thứ 6:
15:15 - 00:30
(ngày hôm sau)
12 SBE Đường 11 Nguyên liệu công nghiệp ICEUS Thứ 2 – Thứ 6:
14:30 - 00:00
(ngày hôm sau)
13 LRC Cà phê Robusta Nguyên liệu công nghiệp ICEEU Thứ 2 – Thứ 6:
15:00 – 23:30
14 TRU Cao su RSS3 Nguyên liệu công nghiệp OSE Thứ 2 - Thứ 6:
• Phiên 1: 07:00 – 13:15
• Phiên 2: 14:30 – 17:00
15 CTE Bông Nguyên liệu công nghiệp ICEUS Thứ 2 – Thứ 6:
08:00 - 01:20
(ngày hôm sau)
16 CCE Ca cao Nguyên liệu công nghiệp ICEUS Thứ 2 – Thứ 6:
15:45 – 00:30
(ngày hôm sau)
17 ZFT Cao su TSR20 Nguyên liệu công nghiệp SGX Thứ 2 - Thứ 6:
06:55 – 17:00
18 MPO Dầu cọ thô Nguyên liệu công nghiệp BMDX Thứ 2 – Thứ 6:
• Phiên 1: 09:30 – 11:30
• Phiên 2: 13:30 – 17:00

Thứ 2 – Thứ 5:
• Phiên 3: 20:00 – 22:30
19 QW Đường trắng Nguyên liệu công nghiệp ICEEU Thứ 2 - Thứ 6:
14:45 – 00:00
(ngày hôm sau)
20 SSR Thép thanh vằn LME Kim loại LME Thứ 2 – Thứ 6:
07:00 - 01:00 (ngày hôm sau)
21 SSC Thép phế liệu LME Kim loại LME Thứ 2 – Thứ 6:
07:00 - 01:00 (ngày hôm sau)
22 LHC Thép cuộn cán nóng LME Kim loại LME Thứ 2 – Thứ 6:
07:00 - 01:00 (ngày hôm sau)
23 ALI Nhôm COMEX Kim loại COMEX Thứ 2 – Thứ 6:
05:00 - 04:00
(ngày hôm sau)
24 PLE Bạch kim Kim loại NYMEX Thứ 2 – Thứ 6:
05:00 - 04:00
(ngày hôm sau)
25 SIE Bạc Kim loại COMEX Thứ 2 – Thứ 6:
05:00 - 04:00
(ngày hôm sau)
26 CPE Đồng Kim loại COMEX Thứ 2 – Thứ 6:
05:00 - 04:00
(ngày hôm sau)
27 FEF Quặng sắt Kim loại SGX Thứ 2 - Thứ 6:
• Phiên 1: 06:10 - 19:00
• Phiên 2: 19:15 - 04:15
(ngày hôm sau)
28 MQI Bạc mini Kim loại COMEX Thứ 2 – Thứ 6:
05:00 – 04:00
(ngày hôm sau)
29 SIL Bạc micro Kim loại COMEX Thứ 2 – Thứ 6:
05:00 - 04:00
(ngày hôm sau)
30 MQC Đồng mini Kim loại COMEX Thứ 2 – Thứ 6:
05:00 – 04:00
(ngày hôm sau)
31 MHG Đồng micro Kim loại COMEX Thứ 2 – Thứ 6:
05:00 - 04:00
(ngày hôm sau)
32 LDKZ Đồng LME Kim loại LME Thứ 2 – Thứ 6:
07:00 - 01:00
(ngày hôm sau)
33 LALZ Nhôm LME Kim loại LME Thứ 2 – Thứ 6:
07:00 - 01:00
(ngày hôm sau)
34 LEDZ Chì LME Kim loại LME Thứ 2 – Thứ 6:
07:00 - 01:00
(ngày hôm sau)
35 LTIZ Thiếc LME Kim loại LME Thứ 2 – Thứ 6:
07:00 - 01:00
(ngày hôm sau)
36 LZHZ Kẽm LME Kim loại LME Thứ 2 – Thứ 6:
07:00 - 01:00
(ngày hôm sau)
37 LNIZ Niken LME Kim loại LME Thứ 2 – Thứ 6:
07:00 - 01:00
(ngày hôm sau)
38 BM Dầu Brent mini Năng lượng ICE Singapore Thứ 2 – Thứ 6
07:00 – 05:00
(ngày hôm sau)
39 NQG Khí tự nhiên mini Năng lượng NYMEX Thứ 2 – Thứ 6:
05:00 – 04:00
(ngày hôm sau)
40 MCLE Dầu thô WTI micro Năng lượng NYMEX Thứ 2 – Thứ 6:
05:00 – 04:00
(ngày hôm sau)
41 NQM Dầu WTI mini Năng lượng NYMEX Thứ 2 – Thứ 6:
05:00 – 04:00
(ngày hôm sau)
42 QP Dầu ít lưu huỳnh Năng lượng ICEEU Thứ 2 – Thứ 6:
07:00 - 05:00
(ngày hôm sau)
43 NGE Khí tự nhiên Năng lượng NYMEX Thứ 2 – Thứ 6:
05:00 – 04:00
(ngày hôm sau)
44 RBE Xăng pha chế Năng lượng NYMEX Thứ 2 – Thứ 6:
05:00 – 04:00
(ngày hôm sau)
45 CLE Dầu WTI Năng lượng NYMEX Thứ 2 – Thứ 6:
05:00 – 04:00
(ngày hôm sau)
46 QO Dầu Brent Năng lượng ICEEU Thứ 2 – Thứ 6
07:00 – 05:00
(ngày hôm sau)