sở giao dịch
hàng hóa việt nam

Khóa học

THÔNG BÁO CHUYỂN ĐỔI HÌNH THỨC TẬP HUẤN NÂNG CAO DO ẢNH HƯỞNG COVID 19

Trước diễn biến phức tạp và khó lường của dịch COVID-19 cũng như thực hiện chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và các cấp Chính quyền về việc tăng cường các biện pháp phòng ngừa dịch, Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo xin trân trọng thông báo chuyển đổi hình thức tập huấn sang online.

Chi tiết Công văn về việc Chuyển đổi hình thức tập huấn vui lòng tham khảo công văn phía dưới.