sở giao dịch
hàng hóa việt nam

Tin tức

Quyết định về việc xử lý vi phạm đối với một số Thành viên của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam

28/06/2022

Ngày 29/06/2022, Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) đã ra Quyết định về việc xử lý vi phạm đối với:

Thành viên vi phạm quy định về quản trị rủi ro của MXV:

  • Công ty Cổ phần Global ATM (TVKD mã số: 029) với hình thức: 
    • Cảnh cáo.

Thành viên vi phạm quy định trong hoạt động giao dịch của MXV 

  • Công ty Cổ phần Giao dịch hàng hóa Gia Cát Lợi (TVKD mã số: 003) với hình thức:
    • Cảnh cáo.

Tải thông tin chi tiết tại đây.

Tin MXV