sở giao dịch
hàng hóa việt nam

Văn bản do MXV ban hành

Thay đổi thời gian giao dịch của Hợp đồng Kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hóa tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam bắt đầu từ ngày phiên 13.03.2023

Số hiệu:
262/QĐ/TGĐ-MXV

Cơ quan ban hành:
Sở Giao dịch Hàng hoá Việt nam

Ngày ban hành:
07/03/2023

Thông báo về việc Hỗ trợ 70% Phí cố định (User Trader) trên hệ thống CQG trong Quý I và Quý II năm 2023

Số hiệu:
219/TB/TGĐ-MXV

Cơ quan ban hành:

Ngày ban hành:
24/02/2023

Quyết định ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa Kim loại LME tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam

Số hiệu:
223/QĐ/TGĐ-MXV

Cơ quan ban hành:
Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam

Ngày ban hành:
24/02/2023

Quyết định ban hành mức ký quỹ khi giao dịch liên kỳ hạn mặt hàng Nông sản tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam

Số hiệu:
206/QĐ/TGĐ-MXV

Cơ quan ban hành:
Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam

Ngày ban hành:
17/02/2023

Quyết định về việc Đóng vị thế mở khi đến ngày đáo hạn của Hợp đồng Kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hoá tại Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam

Số hiệu:
997/QĐ/TGĐ-MXV

Cơ quan ban hành:
Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam

Ngày ban hành:
30/12/2022

Ban hành Quy chế Thành viên của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam

Số hiệu:
851/QĐ/TGĐ-MXV

Cơ quan ban hành:
Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam

Ngày ban hành:
07/11/2022

Quyết định thay đổi thời gian giao dịch của Hợp đồng Kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hóa tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam

Số hiệu:
816/QĐ/TGĐ-MXV

Cơ quan ban hành:
Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam

Ngày ban hành:
27/10/2022

Quyết định thay đổi biên độ giá giao dịch của Hợp đồng Kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hóa tại Sở Giao dịch Hàng Hóa Việt Nam

Số hiệu:
815/QĐ/TGĐ-MXV

Cơ quan ban hành:
Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam

Ngày ban hành:
27/10/2022

Ban hành Quy chế Niêm yết và Giao dịch Hợp đồng Kỳ hạn, Hợp đồng Quyền chọn hàng hoá tại Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam

Số hiệu:
780/QĐ/TGĐ-MXV

Cơ quan ban hành:
Sở Giao dịch Hàng hoá Việt Nam

Ngày ban hành:
14/10/2022

Ban hành Bộ Quy định xử lý vi phạm Thành viên của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam

Số hiệu:
775/QĐ/TGĐ-MXV

Cơ quan ban hành:
Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam

Ngày ban hành:
14/10/2022