sở giao dịch
hàng hóa việt nam

Tin tức

MXV chấm dứt tư cách Thành viên của Công ty cổ phần giao dịch hàng hóa Quốc tế SO1HH

09/01/2023

Ngày 09/01/2023, Tổng giám đốc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam đã ký quyết định số 024/QĐ/TGĐ-MXV về việc chấm dứt tư cách Thành viên của Công ty cổ phần giao dịch hàng hóa Quốc tế SO1HH (Mã thành viên: 031) tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam.

Trước đó, Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam đã ngừng giao dịch đối với Thành viên Kinh doanh 031 từ ngày 29/11/2022 để thực hiện thủ tục chấm dứt tư cách Thành viên bắt buộc.

Tải thông tin chi tiết tại đây.

Tin MXV