sở giao dịch
hàng hóa việt nam

Tin tức

MXV chấm dứt tư cách Thành viên của Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư DCV

18/09/2023

Ngày 18/9/2023, Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam đã ký quyết định số 806/QĐ/TGĐ-MXV về việc chấm dứt tư cách Thành viên của Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư DCV (Mã thành viên: 016) tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam.

Trước đó, Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam đã ngừng giao dịch đối với Thành viên Kinh doanh 016 từ ngày 24/8/2023 để thực hiện thủ tục chấm dứt tư cách Thành viên tự nguyện.

Tải thông tin chi tiết tại đây.