sở giao dịch
hàng hóa việt nam

Tin tức

MXV ngừng hoạt động giao dịch đối với Thành viên Kinh doanh 042 để thực hiện chấm dứt tư cách Thành viên tự nguyện

06/11/2023

Ngày 06/11/2023, Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) đã ban hành thông báo: “Ngừng giao dịch để thực hiện chấm dứt tư cách Thành viên - Công ty Cổ phần giao dịch hàng hóa quốc tế TSA”

Nội dung chính của Thông báo như sau:

-          MXV quyết định ngừng giao dịch đối với Thành viên Kinh doanh 042 từ ngày 06/11/2023 để thực hiện thủ tục chấm dứt tư cách Thành viên tự nguyện.

-          Thành viên Kinh doanh 042 có trách nhiệm:

+ Công bố thông tin về việc ngừng giao dịch để thực hiện chấm dứt tư cách Thành viên và thời gian xử lý tài khoản giao dịch trên trang thông tin điện tử, địa điểm kinh doanh của Công ty trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Thông báo.

+ Phối hợp với các Khối/Ban/Đơn vị nghiệp vụ MXV hoàn thiện và chấm dứt các nghĩa vụ giữa Công ty Cổ phần giao dịch hàng hóa quốc tế TSA với MXV.

Tải thông tin chi tiết tại đây.