sở giao dịch
hàng hóa việt nam

Tin tức

MXV ngừng hoạt động giao dịch đối với Thành viên Kinh doanh 037 để thực hiện chấm dứt tư cách Thành viên tự nguyện

12/07/2022

Ngày 12/07/2022, Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) đã ban hành thông báo: “Ngừng giao dịch để thực hiện chấm dứt tư cách Thành viên tự nguyện - Công ty Cổ phần Dịch vụ và Tư vấn giải pháp đầu tư tài chính Fissa (TVKD 037)”.

Nội dung chính của Thông báo như sau:

-          MXV quyết định ngừng giao dịch đối với Thành viên Kinh doanh 037 từ ngày 12/07/2022 để thực hiện thủ tục chấm dứt tư cách thành viên tự nguyện.

-          Thành viên Kinh doanh 037 có trách nhiệm:

+ Công bố thông tin về việc ngừng giao dịch và thời gian xử lý tài khoản giao dịch trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Thông báo này trên trang thông tin điện tử và địa điểm kinh doanh của Công ty theo quy định;

+ Hoàn thành các nghĩa vụ liên quan đến Khách hàng theo quy định của pháp luật;

+ Ngừng mở tài khoản mới và ký kết hợp đồng giao dịch hàng hóa mới với Khách hàng để giao dịch qua MXV;

+ Nộp các khoản phí dịch vụ chưa thanh toán cho MXV (nếu có);

+ Nộp tài liệu chứng minh kết quả thực hiện các công việc nêu trên cho MXV trong vòng 30 ngày kể từ ngày ngừng giao dịch;

Tải thông tin chi tiết tại đây.

Tin MXV