sở giao dịch
hàng hóa việt nam

Tin tức

MXV chấm dứt tư cách Thành viên của một số Công ty từ ngày 28/07/2022

28/07/2022

Ngày 28/07/2022, Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) đã ký các quyết định về việc chấm dứt tư cách Thành viên của một số Công ty tại MXV. Chi tiết như sau:

  • Quyết định số 557/QĐ/TGĐ-MXV v/v Chấm dứt tư cách Thành viên Môi giới - Công ty Cổ phần Đầu tư và Môi giới hàng hóa Investplus (Mã Thành viên: 001-52).
  • Quyết định số 558/QĐ/TGĐ-MXV v/v Chấm dứt tư cách Thành viên Môi giới - Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Hợp tác đầu tư giao thông vận tải Hà Nội (Mã Thành viên: MG05).
  • Quyết định số 559/QĐ/TGĐ-MXV v/v Chấm dứt tư cách Thành viên Môi giới - Công ty Cổ phần Tập đoàn Century (Mã Thành viên: MG08).

Trước đó, ngày 30/05/2022, MXV đã tiếp nhận đơn xin chấm dứt tư cách Thành viên tự nguyện của Thành viên Môi giới 001-52. Đối với Thành viên Môi giới MG05 và MG08, MXV đã ngừng giao dịch từ ngày 16/06/2022 để thực hiện thủ tục chấm dứt tư cách Thành viên bắt buộc.

Tải thông tin chi tiết tại đây.

Tin MXV