sở giao dịch
hàng hóa việt nam

Tin tức

MXV ngừng giao dịch để thực hiện chấm dứt tư cách Thành viên mã 019

17/08/2020

Ngày 17/08/2020, TGĐ Sở GDHH Việt Nam đã ban hành thông báo: “Ngừng giao dịch để thực hiện chấm dứt tư cách thành viên - CTCP tư vấn đầu tư SGNX.”

Nội dung chính của TB như sau:

-          Sở GDHH Việt Nam quyết định ngừng giao dịch đối với CTCP Tư vấn đầu tư SGNX từ ngày 17/08/2020 để thực hiện thủ tục chấm dứt tư cách thành viên tự nguyện

-          CTCP tư vấn đầu tư SGNX có trách nhiệm:

+ Công bố thông tin “Ngừng giao dịch để thực hiện chấm dứt tư cách thành viên”  trên Webiste của SGNX và tại trụ sở kinh doanh trong thời hạn 24h

+ Phối hợp với các Khối/Ban/Đơn vị nghiệp vụ MXV hoàn thiện và chấm dứt các nghĩa vụ giữa SGNX với MXV

Tải thông tin chi tiết tại đây.

Tin MXV