sở giao dịch
hàng hóa việt nam

Tin tức

MXV ngừng hoạt động giao dịch đối với Thành viên Kinh doanh 022 để thực hiện chấm dứt tư cách Thành viên bắt buộc

11/06/2024

Ngày 11/6/2024, Tổng Giám đốc MXV đã ban hành thông báo: “Ngừng giao dịch để thực hiện chấm dứt tư cách Thành viên bắt buộc - Công ty Cổ phần tập đoàn Nam Phương.”

Nội dung chính của Thông báo như sau:

- MXV ngừng hoạt động giao dịch đối với TVKD 022 kể từ ngày 11/6/2024 để thực hiện thủ tục Chấm dứt tư cách Thành viên.

- TVKD 022 có trách nhiệm:

+ Công bố thông tin về việc ngừng giao dịch để thực hiện chấm dứt tư cách Thành viên và thời gian xử lý tài khoản giao dịch trên trang thông tin điện tử, địa điểm kinh doanh của Công ty trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Thông báo.

+ Phối hợp với các Khối/Ban/Đơn vị nghiệp vụ MXV hoàn thiện và chấm dứt các nghĩa vụ giữa Công ty Cổ phần tập đoàn Nam Phương với MXV.

Tải thông tin chi tiết tại đây.