sở giao dịch
hàng hóa việt nam

Tin tức

MXV ngừng hoạt động giao dịch đối với Thành viên Kinh doanh 035 để thực hiện chấm dứt tư cách Thành viên bắt buộc

27/01/2022

Ngày 27/01/2022, Tổng Giám Đốc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) đã ban hành thông báo: “Ngừng giao dịch để thực hiện chấm dứt tư cách Thành viên - Công ty cổ phần nền tảng giao dịch hàng hóa MEX.”

Nội dung chính của Thông báo như sau:

-          MXV quyết định ngừng giao dịch đối với Thành viên Kinh doanh 035 từ ngày 28/01/2022 để thực hiện thủ tục chấm dứt tư cách thành viên bắt buộc.

-          Thành viên Kinh doanh 035 có trách nhiệm:

+ Công bố thông tin “Ngừng giao dịch để thực hiện chấm dứt tư cách Thành viên” trên trang thông tin điện tử và địa điểm kinh doanh của Công ty trong vòng 24h kể từ khi nhận được Thông báo.

+ Phối hợp với các Khối/Ban/Đơn vị nghiệp vụ MXV hoàn thiện và chấm dứt các nghĩa vụ giữa Công ty cổ phần nền tảng giao dịch hàng hóa MEX với MXV.

Tải thông tin chi tiết tại đây.

Tin MXV