sở giao dịch
hàng hóa việt nam

Tin tức

Một số Thành viên Kinh doanh của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam được chấp thuận giao dịch các mặt hàng giao dịch có điều kiện

06/07/2022

Ngày 06/07/2022, Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam đã ký quyết định số 488/QĐ/TGĐ-MXV về việc chấp thuận TVKD 043 và 489/QĐ/TGĐ-MXV về việc chấp thuận TVKD 045 giao dịch các mặt hàng giao dịch có điều kiện qua Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam.

Tải Quyết định chấp thuận tại đây.

Tin MXV