sở giao dịch
hàng hóa việt nam

Tin tức

TVKD 066 - Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa ALIA được chấp thuận giao dịch các mặt hàng giao dịch có điều kiện

12/09/2023

Ngày 12/09/2023, Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam đã ký quyết định số 790/QĐ/TGĐ-MXV về việc chấp thuận TVKD 066 giao dịch các mặt hàng giao dịch có điều kiện qua Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam.

Tải Quyết định chấp thuận tại đây.