sở giao dịch
hàng hóa việt nam

Tin tức

TVKD 026 - Công ty Cổ phần Giao dịch Hàng hóa Sài Gòn - Mêkong được chấp thuận giao dịch các mặt hàng giao dịch có điều kiện

13/06/2022

Ngày 13/06/2022, Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam đã ký quyết định số 418/QĐ/TGĐ-MXV về việc chấp thuận TVKD 026 giao dịch các mặt hàng giao dịch có điều kiện qua Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam.

Tải Quyết định chấp thuận tại đây.

Tin MXV

Tin tức liên quan