sở giao dịch
hàng hóa việt nam

Đậu tương mini


 • Đậu tương mini CBOT

  Hàng hóa giao dịch

  Đậu tương CBOT

  Mã hàng hóa

  XB

  Độ lớn hợp đồng

  1 000 giạ / lot

  Đơn vị yết giá

  cent / giạ

  Thời gian giao dịch

  Thứ 2 - Thứ 6: 
  • Phiên 1: 07:00 - 19:45
  • Phiên 2: 20:30 - 01:20 (ngày hôm sau)

  Bước giá

  0.125 cent / giạ

  Tháng đáo hạn

  Tháng 1, 3, 5, 7, 8, 9, 11.

  Ngày đăng ký giao nhận

  Ngày làm việc thứ 5 trước ngày thông báo đầu tiên

  Ngày thông báo đầu tiên

  Ngày làm việc cuối cùng của tháng liền trước tháng đáo hạn

  Ngày giao dịch cuối cùng

  Ngày làm việc trước ngày 15 của tháng đáo hạn

  Ký quỹ

  Theo quy định của MXV

  Giới hạn vị thế

  Theo quy định của MXV

  Biên độ giá

  Giới hạn giá ban đầu

  Giới hạn giá mở rộng

  $0.85/giạ

  $1.30/giạ

  Phương thức thanh toán

  Giao nhận vật chất

  Tiêu chuẩn chất lượng

  Đậu tương loại 1, loại 2, loại 3